Renovació junta directiva de l’AFA, curs 2022-2023 

Benvolgudes famílies,

La junta directiva actual de l’AFA informa que, a causa del cessament del càrrec de la presidència, per no continuïtat a l’institut el curs vinent, es procedeix a obrir el termini de candidatures.

Tenen dret a presentar-se tots els tutors legals que pertanyin a l’associació durant el curs 2021/22. Els càrrecs exposats a votació són: Presidència, secretariat i tresoreria.

Aquelles persones que desitgin presentar-se com a vocals hauran de presentar la sol·licitud dins dels terminis establerts. S’aconsella, vista l’experiència en cursos anteriors i el volum de famílies del centre que es tingui en compte que qualsevol càrrec, sigui el que sigui, dins de la junta directiva, requereix d’una mínima dedicació de temps per part dels seus integrants, ja que d’això depèn el bon funcionament de varis dels serveis que els alumnes utilitzen de manera habitual i necessària a diari al centre, com són: menjador, activitats extraescolars, així com altres gestions habituals que realitza l’AFA: Col·laboració en projectes amb el centre, representació al consell escolar, gestió de subvencions, reunions amb altres entitats, etc. El procés es realitzarà d’acord a les següents regles, requisits i procediments:

-Totes les candidatures presentades hauran de ser conjuntes: Les candidatures conjuntes són les formades per un grup de socis/es que s’uneixen per a presentar-se com a grup, escollint cadascun dels socis/es integrants un càrrec dins de la Junta directiva. Les candidatures hauran d’estar formades per tres membres.
-Les candidatures hauran de recollir nom, cognoms, DNI i signatura e impliquen la intenció de formar part de la junta directiva en el càrrec que sigui assignat, segons acord dels integrants de la nova junta o mitjançant votació interna o sorteig. Els càrrecs als que s’opta seran Presidència, tresoreria, secretariat i vocals.

-Els tutors i tutores legals que vulguin presentar-se com a vocals hauran d’omplir el formulari de vocal.
-Les presentacions de les candidatures amb càrrec i a vocal s’enviaran a ampa@agmundet.es mitjançant els formularis que s’annexen.

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/04/RENOVACIO_JUNTA_DIRECTIVA_AFA.pdf

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/04/CANDIDATURAAMPA.pdf

http://ampa.agmundet.es/wp-content/uploads/2022/04/vocal_junta_directiva.pdf

I han d’adjuntar un cartell de presentació per a la seva publicació, per a la seva difusió a la web de l’AFA i grups de WhatsApp.
-Podran constituir candidatura tots els/les tutors/es legals que es troben al corrent de totes les seves obligacions com associats de l’AFA. La candidatura es presenta per soci/a (unitat familiar)
-La proclamació de la candidatura escollida es farà pública a través de la pàgina web de l’associació.
-Les eleccions es faran en assemblea presencial.
La planificació de les eleccions a la nova junta directiva és la següent:
.Data d’inici període de presentació de candidatures: 29 d’abril del 2022.
.Data final període de presentació de candidatures: 6 de maig del 2022.
.Publicació de la llista de candidatures a través de la pàgina web de l’AFA: 9 de maig del 2022.
.Presentació d’esmenes: 11 de maig del 2022.
.Votació de les candidatures en assemblea presencial: 18 de maig 2022.
.Publicació dels resultats a la pàgina web de l’AFA: 20 de maig del 2022.
Us animem a totes les famílies a que presenteu les candidatures i poseu en marxa els vostres projectes i idees!!.


Cordialment,

Junta AFA IES Anna Gironella de Mundet