Normativa

Segons l’Art. 27 de la Constitució Espanyola els pares i mares tenen dret a participar en la gestió i control dels centres sostinguts amb fons públics. Així com intervenir en la programació general de l’ensenyament.

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig) recull en el seu Art. 119 que els pares podran participar en el funcionament dels centres a través de les seves associacions.


Per tot aixó els pares i les mares s’organitzen en entitats sense anim de lucre a la qual poden associar-se voluntariament tots els pares i mares que tenen fills matriculats en un centre educa.


Les finalitats reconegudes a les AFA estan en el Real Decret 1533/86 son entre unes altres:.

– Assistir als pares d’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió dels centres sostinguts amb fons públics.

– Facilitar la representació i participació dels pares de l’alumnat en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i òrgans col·legiats.

– Participar en el Consell Escolar de Centre amb veu i vot.
Pel que fa al Reglament Organic, Centres d’educacio secundaria, en el seu Titol VII “Associacions de pares d’alumnes i associacions d’alumnes” ( Article 113) estableix que:

1.En els instituts d’Educacio Secundaria podran existir les associacions de pares d’alumnes, regulades en el reial decret 1533/1986, de 11 de juliol, i les associacions d’alumnes, regulades en el Reial decret 1532/1986, de 11 de juliol.

2. Les associacions de pares d’alumnes i les associacions d’alumnes constituides en cada institut podran: 1. Elevar al Consell Escolar propostes per a l’elaboracio del projecte educatiu i de la programacio general anual. 2. Informar al Consell Escolar d’aquells aspectes de la marxa de l’Institut que consideri oportu.

3. Informar a tots els membres de la comunitat educativa de la seva activitat.

4. Rebre informacio del Consell Escolar sobre els temes tractats en el mateix, aixi com rebre l’ordre del dia d’aquest consell abans de la seva realitzacio, amb l’objecte de poder elaborar propostes.

5. Elaborar informes per al consell Escolar a iniciativa propia o a peticio d’aquest.

6. Elaborar propostes de modificacio del Reglament de Regim interior.

7. Formular propostes per a la realitzacio d’activitats complementaries que, una vegada acceptades, haurien de figurar en la programacio general anual.

8. Coneixer els resultats academics i la valoracio que dels mateixos realitzi el Consell Escolar.

9. Rebre un exemplar del projecte educatiu, dels projectes curriculars d’etapa i de les seves modificacions.

10. Rebre informacio sobre els llibres de text i els materials didactics adoptats pel centre.

11. Fomentar la col•laboracio entre tots els membres de la comunitat educativa. .